เว็บไซต์ www.loveyoueveryday.com คํานึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ทางร้านมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทํางานของเว็บไซต์นั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็น สิทธิและกรรมสิทธิ์ของทางร้าน ซึ่งทางร้านจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยทางร้านขอเรียนว่า ปัจจุบันทางร้านได้ใช้ระบบรักษา ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของทางร้านโดยเคร่งครัด

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากบุคคลที่ดําเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านชําระเงิน จากทางร้านให้ท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะทีมงาน loveyoueveryday.com เพื่อการดําเนินการภายในเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมไว้ มีดังนี้

1.ชื่อผู้จัดส่ง

2.ที่อยู่สําหรับจัดส่งสินค้า

3.ชื่อผู้รับ

4.ที่อยู่อีเมล

5.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

6.ไอดีไลน์ หรือชื่อ Facebook Profile

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

1.เพื่อติดต่อก่อน หรือ ระหว่างการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ

2.เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้าให้ท่านได้ทราบความคืบหน้า

3.ในกรณีที่ทางร้านต้องใช้บริการขนส่งเอกชน หรือ ไปรษณีย์ไทย เราขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ที่จัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า

ทั้งนี้ อาจมีสถานการณ์พิเศษที่ทางร้าน อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดําเนินการตามที่จําเป็นในกรณีที่ อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย ทางร้านมีความรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยว กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Act) และ ข้อปฏิบัติความเป็นส่วนตัวแห่งชาติ (The National Privacy principles)

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูก จารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าว ทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

หากท่านเชื่อว่าเราไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ โปรดติดต่อ webmaster@loveyoueveryday.com

การเก็บ และใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.loveyoueveryday.com เซิฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมค้นผ่าน (บราวเซอร์) ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดัง กล่าวอาจประกอบด้วย ประเภทของโปรแกรมค้นผ่าน, เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์, หน้าเว็บไซต์ ใน www.loveyoueveryday.com ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม, ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม, ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์, วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์, รวมไปถึงสถิติอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วน บุคคลอื่นๆด้วย การโฆษณาออนไลน์ ผ่านทาง Google Adwords แต่ท่านสามารถเลือกรับโฆษณาออนไลน์จากทาง Google ได้โดยคลิกไปที่ Google Ad Preferences page และหากท่านไม่ปรารถนาที่จะรับโฆษณาเหล่านี้ เราขอแนะนํา ให้ท่านเลือก Opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Loveyoueveryday.com มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ ทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆจะปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของเรา