ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ทางร้านขอแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ ที่เป็นเนื้อหา องค์ประกอบใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซด์ Loveyoueveryday.com รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย

หากบุคคลหรือหน่วยงานใด ลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังที่กล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางร้าน ทางร้านจะดําเนินการตามกฎหมายกับ ผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

ทั้งนี้ทางร้านขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ ตามที่ทางร้านเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว